• banner01
  • banner02
  • banner03
  • banner04

กิจกรรม/โครงการ

Written by Super User on . Posted in ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษา

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษา

 

*โครงการ Empowering English

 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่วิทยาเขตรังสิต เมื่อเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2557

 

*โครงการอบรม TOEIC

อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC ให้แก่นักศึกษาคณะบัญชี จำนวน 3 กลุ่ม ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 27 พฤศจิกายน 2557

 

*โครงการอบรม English for Postal Counter Services

อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ศูนย์ฝึกอบรม

ของบริษัท ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 29 กันยายน ถึง 17 ตุลาคม 2557

 

*โครงการอบรม Meeting Skills in English and Social Etiquette

(Workshop) รุ่นที่ 4

 เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษในการประชุมให้แก่บุคลากรของบริษัท ที่ศูนย์ฝึกอบรมของ

 บริษัท กสท และที่โรงแรมซาโตเดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2557

 

 *โครงการแปลเอกสารและบันทึกเสียงบรรยายภาษาอาเซียน

การแปลเอกสารและบันทึกเสียงบรรยายภาษาอาเซียน เพื่อใช้ในการจัดทำ e-learning ให้แก่บริษัท

ไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2557

 

 *โครงการ English for International Coordination Officers

  เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งให้ความรู้ด้านมารยาทสังคมและ

  ธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากล ณ โรงแรมที เค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2557

 

*โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจไปรษณีย์ วิชา Social English

  เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน

  ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม – 8 กันยายน 2557

 

  *โครงการ Meeting Skills in English and Social Etiquette รุ่นที่ 1

เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการประชุมและให้ความรู้ด้านมารยาทสังคมและธรรมเนียมปฏิบัติระดับ

สากล ที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม – 9 กันยายน 2557

 

*โครงการบันทึกเสียงบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อใช้ในการเรียนวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษในงานบริการไปรษณีย์ของโรงเรียนการไปรษณีย์ของ

โรงเรียนการไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 4 – 30 สิงหาคม 2557

 

*โครงการจัดกิจกรรมบูธในหัวข้อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

อาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ที่ห้อง CAT Convention Hall บริษัท กสท ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 13 – 15 2557

 

*โครงการอบรมเรียนรู้เบื้องต้นภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาร์

อบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเมียนมาร์ ให้แก่บุคลากรของบริษัท กสท

โทรคมนาคมจำกัด (มหาชน) ที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ถนนติวานนท์ เมื่อวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557

 

*โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for Postal Counter Services

อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของบริษัทไปรณีย์ไทย จำกัด ที่ศูนย์ฝึกอบรม

ของบริษัทถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน 2557