• banner01
  • banner02
  • banner03
  • banner04

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์
• การเป็นสถาบันชั้นนำด้านการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมในระดับชาติ

พันธกิจ
• พัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
• บริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมให้แก่หน่วยงานภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ

สมรรถนะหลัก

• ความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศ
• ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวิจัย

ค่านิยม—AHAQC