• banner01
  • banner02
  • banner03
  • banner04

BULI History

ลักษณะองค์กร
สภาพแวดล้อมขององค์กร สถาบันภาษาเป็นหน่วยงานในสายวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมีการบริหารจัดการเทียบเท่ากับคณะวิชา ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 โดยมีภารกิจหลัก คือ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และในปี พ.ศ. 2549 สถาบันฯ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษา (Language Skill Development Center) เพื่อพัฒนางานด้านการให้บริการวิชาการสู่สังคม และเป็นแหล่งจัดหารายได้ให้กับสถาบันภาษา

ผลิตภัณฑ์/การบริการ
ผลิตภัณฑ์หลักของสถาบันภาษาคือ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะสาขา และวิชาเลือกเสรีภาษาอังกฤษ โดยสถาบันฯ ให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะวิชา ทุกชั้นปี ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้ ยังให้บริการอบรมด้านภาษาและวัฒนธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคลากรภายนอกอีกด้วย

ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กรของสถาบันภาษา คือ การพัฒนาแบบพลวัต(Dynamic) ซึ่งสถาบันฯ ได้กำหนดค่านิยม “AHAQC”เพื่อเป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าว โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การนำสถาบันฯ ให้เป็นองค์กรการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

  

Missions   Vision    Values

Vision

Being a leading institution nationally recognized for language and cultural education

Missions

Develop the language and cultural knowledge of students and personnel of the University

Offer academic services in terms of languages and culture to private business and government sectors

Core Strengths

Foreign language expertise

Proactive learning and research expertise

BULI History

Organizational Characteristics

Internal Environment

Language Institute is an academic unit of Bangkok University with a status equivalent to that of a school. Established in 1989, its core mission is to offer English courses to students. In 2006, Language Institute set up Language Skill Development Center to provide academic services to the society and to generate income.

Products / Services

The main products of Language Institute are curricula of fundamental English courses, specific English courses, and elective English courses. It offers English courses for all undergraduate students of both Thai and International programs. It also provides language and cultural training for Bangkok University personnel and the general public.

Main Features of the Organizational Culture

The organizational culture of Language Institute is dynamic development. “AHAQC” has been introduced to support the organizational culture, with an aim to make Language Institute a nationally recognized institution for language and cultural education.