• banner01
  • banner02
  • banner03
  • banner04

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษา ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งสามารถนำความสำเร็จสู่อนาคตได้ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจะเป็นผู้ที่มีโอกาสก้าวหน้าทั้งในด้านการศึกษาตลอดจนการทำงานในโลกธุรกิจ ทางศูนย์ฯ ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศในหลักสูตรต่างๆ สำหรับนักศึกษา บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายนอก โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการให้บริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ เช่น การแปลเอกสาร การบันทึกเสียง โดยในแต่ละโครงการบริการวิชาการมีผลการประเมินการเรียนรู้ทางภาษาและความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่ในระดับดี ส่งผลให้ทางศูนย์ฯ ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจเรื่องการให้บริการวิชาการ จึงสามารถเพิ่มเครือข่ายของผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อจัดฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ สำหรับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนองค์กรภายนอกและชุมชน

2.        เพื่อให้บริการทางวิชาการประเภทอื่นๆ เช่น การแปลเอกสาร การบันทึกเสียง การจัดบู้ธกิจกรรม การจัดค่ายภาษาอังกฤษ

 

ผลงานที่ผ่านมา

กิจกรรมของศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษา

โครงการ Empowering English

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่วิทยาเขตรังสิต เมื่อเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2557

 

โครงการอบรม TOEIC

อบรมภาษาอังกฤษ TOEIC ให้แก่นักศึกษาคณะบัญชี จำนวน 3 กลุ่ม ที่วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ถึง 27 พฤศจิกายน 2557

 

โครงการอบรม English for Postal Counter Services

อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่ศูนย์ฝึกอบรม

ของบริษัท ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 29 กันยายน ถึง 17 ตุลาคม 2557

 

โครงการอบรม Meeting Skills in English and Social Etiquette (Workshop) รุ่นที่ 4

เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษในการประชุมให้แก่บุคลากรของบริษัท ที่ศูนย์ฝึกอบรมของ

บริษัท กสท และที่โรงแรมซาโตเดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2557

 

โครงการแปลเอกสารและบันทึกเสียงบรรยายภาษาอาเซียน

การแปลเอกสารและบันทึกเสียงบรรยายภาษาอาเซียน เพื่อใช้ในการจัดทำ e-learning ให้แก่บริษัทไปรษณีย์ไทย

จำกัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2557

 

โครงการ English for International Coordination Officers

เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารและประสานงาน รวมทั้งให้ความรู้ด้านมารยาทสังคมและ

ธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากล ณ โรงแรมที เค พาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2557

 

โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารธุรกิจไปรษณีย์ วิชา Social English

เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงาน

ณ ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม – 8 กันยายน 2557

 

โครงการ Meeting Skills in English and Social Etiquette รุ่นที่ 1

เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการประชุมและให้ความรู้ด้านมารยาทสังคมและธรรมเนียมปฏิบัติระดับสากล

ที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม – 9 กันยายน 2557

 

โครงการบันทึกเสียงบทเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อใช้ในการเรียนวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษในงานบริการไปรษณีย์ของโรงเรียนการไปรษณีย์ของ

โรงเรียนการไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 4 – 30 สิงหาคม 2557

 

โครงการจัดกิจกรรมบูธในหัวข้อการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่ห้อง CAT Convention Hall บริษัท กสท ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 13 – 15 2557

 

โครงการอบรมเรียนรู้เบื้องต้นภาษาและวัฒนธรรมเมียนมาร์

อบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเมียนมาร์ ให้แก่บุคลากรของบริษัท กสท โทรคมนาคม

จำกัด (มหาชน) ที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท ถนนติวานนท์ เมื่อวันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2557

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ English for Postal Counter Services

อบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของบริษัทไปรณีย์ไทย จำกัด ที่ศูนย์ฝึกอบรมของบริษัท

ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 10 – 28 พฤศจิกายน 2557    

 

 

General Information

Established in 2010, The Language Skills Development Center realizes the significance of learning foreign languages as a stepping stone to future success. Those well-versed in languages stand a much better chance to achieve academic and business progress. The Center offers training courses in English and other foreign languages to students, the general public, and other organizations outside the university. These courses are taught by instructors well-experienced in teaching and training so that trainees can develop their language skills self-confidently and efficiently which will prove advantageous to themselves and their organizations. The Center also offers other academic services such as translation and recording. Each academic service has been rated “good” in terms of language learning and satisfaction evaluation, resulting in recognition for and confidence in the Center’s academic services, and an ever wider network of customers.

Objectives

1.  To organize training courses in English and other foreign languages to students, the general public, and other organizations outside the university

2.  To offer other academic services such as translation, recording, activity booths, and English camps 

 

Track Record

The Language Skills Development Center’s Activities

 

Empowering English

Improving basic English of first-year students at Rangsit Campus from August to December, 2014

 

TOEIC

Organizing TOEIC English training for 3 groups of accounting students at City Campus from October 16 to November 27, 2014

 

English for Postal Counter Services

Training and enhancing English skills of Thailand Post personnel at the company’s Training Center on Changwattana Road from September 29 to October 17, 2014

 

Meeting Skills in English and Social Etiquette (Workshop), Class 4

Improving knowledge and skills in English for meetings for CAT Telecom’s personnel at the company’s Training Center and the Chateau de Khaoyai Hotel, Nakornratchasima from September 29 to October 3, 2014

 

Document Translation and ASEAN Languages Recording

As part of e-learning for Thailand Post from August 1 to September 30, 2014

 

English for International Coordination Officers

Improving English skills for communication and coordination as well as social etiquette and protocol at the TK Palace Hotel, Changwattana Road during August 5-7, 2014

 

Social English for Postal Business Administration

Improving English skills for daily life and work at the Thailand Post’s Training Center from August 15 to September 8, 2014

 

Meeting Skills in English and Social Etiquette, Class 1

Improving English skills for meetings and social etiquette and protocol at the company’s Training Center on Changwattana Road from August 18 to September 9, 2014

 

English Lessons Recording

As part of the English conversation for postal service course of the Postal School during August 4-30, 2014

 

Activity Booths: ASEAN Languages and Cultures In Preparation for AEC

Sharing knowledge about ASEAN languages and cultures in preparation for AEC at CAT Convention Hall, CAT Telecom, Changwattana Road during August 13-15, 2014

 

Basic Myanmese and Myanmese Culture Training

Educating CAT Telecom’s personnel on Myanmese and Myanmese cultures at the company’s Training Center on Tiwanon Road during November 3-7, 2014

 

English for Postal Counter Services

Improving English skills for Thailand Post’s personnel at the company’s Training Center on Changwattana Road during November 10-28, 2014