• banner01
  • banner02
  • banner03
  • banner04

ข้อมูลทั่วไป

English FreshUp Center เป็นสถานทีในการจัดติวภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากพื้นฐานทางภาษาไม่ดี  ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้มีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาในชั้นเรียนและสามารถสอบผ่านรายวิชานั้น ๆ  ทั้งนี้นักศึกษาที่มีปัญหามักจะขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ประจำวิชาเป็นลำดับแรก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาของนักศึกษาแต่ละคนแตกต่างกัน อาจารย์ผู้สอนจึงไม่สามารถจะช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหาได้ทั้งหมดทีเดียว อีกทั้งอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถติดตามผลพัฒนาการของนักศึกษาทีมีปัญหาเหล่านั้นได้ตลอดที่นักศึกษาเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งศูนย์พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English FreshUp Center) จะเป็นศูนย์ที่จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อย  

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อจัดการสอนแบบรายบุคคลให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ  โดยการจัดเวลาการเข้าพบกับอาจารย์ตามความต้องการของนักศึกษา

2.   เพื่อให้คำปรึกษาในการเรียนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา

3.  เพื่อนำเสนอรูปแบบใหม่ในการให้คำปรึกษาของอาจารย์  โดยให้อาจารย์ทุกคนได้มีโอกาสบริการวิชาการแก่นักศึกษามากขึ้นในลักษณะการทำงานเป็นทีม